Η αναπτυξιακή στρατηγική της ROTORS AIR BUSINESS, βασίζεται στις βασικές αρχές:

  • Αξιοπιστία στους πελάτες και τους προμηθευτές μας.
  • Διακριτικότητα: Στις επιθυμίες των ταξιδιών και των επισκεπτών σας.
  • Πολυτέλεια: Έκτακτη πολυτέλεια για όσους απαιτούν το καλύτερο.
  • Προσωπική Υπηρεσία: Σας δίνουμε εξατομικευμένη προσοχή.
  • Λογοδοσία: Τασσόμαστε πίσω από τον λόγο μας και κρατήστε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τις ανάγκες σας.
  • Υποστήριξη των πελατών κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας συνεργασίας μας, μέσω μιας ισχυρής δραστηριότητας μετά την πώληση.
  • Ασφάλεια: Υποστηρίζουμε τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κλάδο μας.

Όλες τις στρατηγικές επιλογές της, γίνονται σύμφωνα με τις αξίες της, του Κώδικα Δεοντολογίας και Περιβάλλοντος και του Χάρτη Διαχείρισης Κινδύνων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η  ROTORS δεσμεύεται να εφαρμόζει και να προωθεί τις 10 αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC), στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως αναφέρονται παρακάτω και αναλύονται στον ιστότοπο του ΟΗΕ https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

Η επιχείρηση πρέπει:

 1. Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 2. Βεβαιώνει ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 3. Υποστηρίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγματεύσεις.
 4. Να υποστηρίζει την εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.
 5. Υποστηρίζει την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας.
 6. Υποστηρίζει την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και το επάγγελμα.
 7. Υποστήριξη μιας προληπτικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
 8. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης.
 9. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
 10. Καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των εκβιασμών και της δωροδοκίας.

Η  ROTORS δεσμεύετε ότι οι υπάλληλοί της και οι υπεργολάβοι της συμμορφώνονται με τις παραπάνω αρχές.

Η ROTORS συμφωνεί ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει έλεγχο για την επαλήθευση της παραπάνω συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεσμεύεται να παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα και πληροφορίες.

Go Top
You cannot copy content of this page