Ναύλωση πτήσης επι παραγγελία

LEASING AIRCRAFT ROTORS AIR

Όροι και προϋποθέσεις των επί παραγγελία ναυλωμένων πτήσεων:

ΜΕΡΗ:

Ναυλωτής : Το Πρόσωπο (το οποίο θα περιλαμβάνει εκπροσώπους του, ανάλογα με την περίπτωση) που πραγματοποιεί την κράτηση της πτήσης χρησιμοποιώντας το www.rotors.gr   τα στοιχεία του οποίου καθορίζονται στη Σύμβαση Ναύλωσης.

Μεταφορέας : Ο αερομεταφορέας του οποίου η προσφορά για παροχή πτήσης προς τον ναυλωτή έχει γίνει αποδεκτή από τον ναυλωτή σύμφωνα με συμφωνία και τους όρους του www.rotors.gr  όπως περιγράφονται στο ναυλοσύμφωνο (συμβόλαιο charter) 

Διαμεσολαβητής: Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  που λειτουργεί ως διασύνδεση μεταξύ του Ναυλωτή και του Μεταφορέα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  με την ηλεκτρονική μας τεχνολογική πλατφόρμα και την 24ωρη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών  Operation Team, λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ εσάς (του Ναυλωτή) και του δικτύου διαπιστευμένων αερομεταφορέων μας. Όταν κάνετε κράτηση πτήσης τσάρτερ μέσω www.rotors.gr  , θα συνάπτετε άμεση και νομικά δεσμευτική σχέση με τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Από τη στιγμή της κράτησης, η ROTORS AIR BUSINESS IKE  θα σας υποστηρίξει πλήρως ως Διαμεσολαβητής. Ο στόχος εξυπηρέτησης πελατών μας είναι να κάνουμε απρόσκοπτα την ερώτησή σας, την κράτηση και την πτήση σας με τον αερομεταφορέα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους ναύλωσης, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά:-
«Συμφωνία» σημαίνει αυτούς τους Τυπικούς Όρους ναύλωσης, τη Σύμβαση ναύλωσης και τυχόν Ειδικούς Όρους.

«Αεροσκάφος» σημαίνει οποιοδήποτε αεροσκάφος (συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων) που λειτουργεί σε σχέση με οποιαδήποτε πτήση.

« Τιμή Ναύλωσης» σημαίνει το συνολικό ποσό που καθορίζεται σε ROTORS AIR BUSINESS IKE  που έχουν εκδοθεί σε σχέση με μία μόνο Συμφωνία (η οποία περιλαμβάνει χρέωση της ROTORS AIR BUSINESS IKE  για τη διευκόλυνση μιας Συμφωνίας.).

«Πτήση» σημαίνει πτήση που περιγράφεται σε Σύμβαση Ναύλωσης.

« Σύμβαση Ναύλωσης» σημαίνει την ηλεκτρονική επιβεβαίωση που εκδίδεται στον Ναυλωτή από την www.rotors.gr  που επιβεβαιώνει τη ναύλωση αεροσκάφους και λεπτομέρειες της πτήσης.

Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  είναι Ελληνική εγγεγραμμένη εταιρεία μέλος του Ελληνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με EU ID: 168532506000, έδρα την οδό Γ. Γεννηματά  19 -21, Τ.Κ. 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης Ελλάδα,  και γραφείο στην οδό Σοφιανοπούλου 27-29, Τ.Κ. 111 43 στην Αθήνα Ελλάδα, με ΑΦΜ 802032032

«Ειδικοί Όροι» σημαίνει εκείνες τις παραλλαγές των Τυπικών Όρων Ναύλωσης βάσει των οποίων ο Μεταφορέας θα πραγματοποιήσει την πτήση για τον Ναυλωτή και οι οποίες, σε περίπτωση ασυμφωνίας με αυτούς τους Τυπικούς Όρους Ναύλωσης, υπερισχύουν μεταξύ των Μερών.

ΝΑΥΛΩΣΗ

2.1 Ο Μεταφορέας θα θέσει στη διάθεση του Ναυλωτή το Αεροσκάφος όπως ορίζεται σε μια Σύμβαση Ναύλωσης και ο Ναυλωτής θα παραλάβει το Αεροσκάφος σε ναύλωση από τον Μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Ειδικών Προϋποθέσεων που έχουν κοινοποιηθεί στον Ναυλωτή από τη ROTORS AIR BUSINESS IKE

ΑΚΥΡΩΣΗ

3.1 Εάν ο Ναυλωτής επιθυμεί να ακυρώσει οποιαδήποτε πτήση(εις) μετά την επιβεβαίωση της σχετικής Συμφωνίας, οι ακόλουθες χρεώσεις θα καταβληθούν αμέσως από τον Ναυλωτή στην ROTORS AIR BUSINESS IKE  ως συμφωνημένη αποζημίωση για μια τέτοια ακύρωση:

  • 20% της τιμής ναύλωσης εάν η ακύρωση γίνει μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και περισσότερες από 72 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης.
  • 40% της τιμής ναύλωσης εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από 72 ώρες , αλλά περισσότερες από 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης.
  • 60% της τιμής ναύλωσης εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από 48 ώρες, αλλά περισσότερες από 24 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης.
  • 100% της τιμής Charter εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από 24 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης ή μη εμφάνιση των επιβατών.
  • παρακαλούμε όλους τους επιβάτες να φτάνουν στην προγραμματισμένη τοποθεσία αναχώρησης 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση, σε περίπτωση καθυστέρησης των επιβατών περισσότερο από 20 λεπτά μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση, το ελικόπτερο είναι ελεύθερο να αναχωρήσει και η κράτηση θεωρείται ως μη εμφάνιση με χρέωση 100%.

ΤΙΜΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1 Ο Ναυλωτής θα καταβάλει στην ROTORS AIR BUSINESS IKE  την τιμή ναύλωσης τη στιγμή, στο ποσό, το νόμισμα και τη διεύθυνση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται ως εκ τούτου σε μια σύμβαση ναύλωσης.

4.2 Η Τιμή Ναύλωσης βασίζεται στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων που υπολογίζονται κατά την Ημερομηνία Κράτησης. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων μεταξύ της Ημερομηνίας Κράτησης και της ημερομηνίας εκτέλεσης οποιασδήποτε πτήσης, τότε ο Ναυλωτής θα πληρώσει, εάν απαιτείται από τον Μεταφορέα, στη ROTORS AIR BUSINESS IKE  την απαιτήσει τέτοιο ποσό που θα αποζημιώσει πλήρως τον Μεταφορέα για την αύξηση του κόστους.

4.3 Εάν για οποιονδήποτε λόγο η πληρωμή της Τιμής Ναύλωσης ή οποιασδήποτε δόσης αυτής δεν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, ο Ναυλωτής θα καταβάλει στον Μεταφορέα τόκο επί του απλήρωτου ποσού με επιτόκιο 6 % ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο. Σε περίπτωση μη πληρωμής, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την καταβολή όλων των δικαστικών εξόδων, των δικαστικών εξόδων και των εξόδων ανάκτησης.

4.4 Η Τιμή Ναύλωσης συμφωνείται σε νόμισμα Ευρώ μόνο όπως φαίνεται στη Σύμβαση Ναύλωσης.

4.5 Η πληρωμή της Τιμής Ναύλωσης θα γίνει απευθείας στον λογαριασμό που καθορίζεται από την ROTORS AIR BUSINESS IKE , η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να δέχεται πληρωμή για λογαριασμό του Μεταφορέα και λαμβάνεται σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια σε αυτόν τον λογαριασμό. Η πλήρης πληρωμή πρέπει να ληφθεί κατά την παραλαβή του τιμολογίου για την ασφάλεια του αεροσκάφους (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά). Κατόπιν αιτήματος και κόστους του Ναυλωτή, η ROTORS AIR BUSINESS IKE  μπορεί να κανονίσει την κράτηση των προπληρωμένων ποσών σε έναν μεσεγγυητικό λογαριασμό. Ο χρόνος είναι ουσιαστικός για την πληρωμή της Τιμής ναύλωσης και οποιωνδήποτε άλλων ποσών βάσει οποιασδήποτε Συμφωνίας.

4.6 Κανένας συμψηφισμός ή ανταγωγή (είτε που προκύπτει σε σχέση με Συμφωνία είτε οποιαδήποτε άλλη μεταφορά) δεν δίνει το δικαίωμα στον Ναυλωτή να παρακρατήσει την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών πληρωτέων βάσει ή λόγω μιας Συμφωνίας.

4.7 Ο Ναυλωτής θα είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση του Μεταφορέα κατόπιν αιτήματος για τυχόν έξοδα αποπάγωσης που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση μιας Συμφωνίας. Για ένα τέλος επιπλέον της Τιμής Ναύλωσης, ο Ναυλωτής μπορεί να λάβει απαλλαγή από το πάγο μέσω του Μεταφορέα. Εάν ο Ναυλωτής δεν λάβει απαλλαγή από πάγο, η ROTORS AIR BUSINESS IKE  θα εφαρμόσει δέσμευση πιστωτικής κάρτας με το κατά προσέγγιση κόστος της αποπάγωσης. Ο πελάτης θα ενημερωθεί πριν από την πτήση για το ποσό της κράτησης της πιστωτικής κάρτας. Αυτή η δέσμευση πιστωτικής κάρτας θα αποδεσμευτεί με τον πλήρη διακανονισμό του σχετικού οφειλόμενου τιμολογίου σε σχέση με μια Συμφωνία από τον Ναυλωτή σύμφωνα με τους παρόντες Τυπικούς Όρους ναύλωσης. Εάν ο Ναυλωτής δεν προβεί σε τέτοιο διακανονισμό, ο Ναυλωτής συμφωνεί ότι Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  δικαιούνται να ζητήσει πληρωμή του ποσού που βρίσκεται σε αναμονή από την πιστωτική κάρτα του Ναυλωτή.

4.8 Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής ζητήσει αλλαγή στη διαδρομή ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική αλλαγή (για παράδειγμα αλλαγή ώρας πτήσης, αλλαγή δήλωσης επιβατών, αλλαγή αεροδρομίου/ελικοδρομίου ή πρόσθετες απαιτήσεις πτήσης) σε σχέση με μία ή περισσότερες Πτήσεις που εκτελούνται από τον Μεταφορέα, Η συμφωνία και τα αιτήματα αυτά ικανοποιούνται από τον Μεταφορέα (η οποία θα είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα), η ROTORS AIR BUSINESS IKE  θα εκδώσει μια τροποποιημένη ή αντικατάσταση της Επιβεβαίωσης Πτήσης και ο Ναυλωτής θα πληρώσει κατόπιν αιτήματος τυχόν πρόσθετα έξοδα που αναφέρονται σε αυτήν.

4.9 Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  προσφέρει την www.rotors.gr  ως πλατφόρμα κρατήσεων ναύλωσης αεροσκαφών και ενεργεί ως διαμεσολαβητής για αερομεταφορείς και αφαιρούν από την τιμή ναύλωσης αμοιβή διευκόλυνσης πριν από την απόδοση κεφαλαίων που λαμβάνονται από τον Ναυλωτή στον Μεταφορέα.

4.10 Η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών σύμφωνα με τους παρόντες Τυπικούς Όρους ναύλωσης μπορεί να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά. Η οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018, λόγω της περίπλοκης φύσης της εφαρμογής του κανονισμού σε μια παγκόσμια επιχείρηση, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε χρεώσεις πιστωτικής κάρτας σε όλες τις πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, για οποιεσδήποτε κάρτες επιλέξιμη σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών, η προσαύξηση θα επιστραφεί πλήρως εντός 7-10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα είναι δυνατή η επαλήθευση της καταλληλότητας. Οι χρεώσεις χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας δεν επιστρέφονται σε περίπτωση: (α) ακύρωσης πτήσης ή συμφωνίας και/ή (β) επιστροφής χρημάτων προεγκεκριμένων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από την ROTORS AIR BUSINESS IKE  από την πιστωτική κάρτα του Ναυλωτή σύμφωνα με την ρήτρα 4.13.

4.11 Εάν ο Μεταφορέας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει μια πτήση σύμφωνα με μια Επιβεβαίωση Πτήσης λόγω τεχνικής βλάβης του Αεροσκάφους, ο Μεταφορέας θα βρει ένα κατάλληλο Αεροσκάφος αντικατάστασης. Εάν οι προσπάθειες του Μεταφορέα είναι επιτυχείς, αλλά ο Ναυλωτής επιλέξει να μην αποδεχτεί το αεροσκάφος αντικατάστασης που βρέθηκε από τον Μεταφορέα, η ROTORS AIR BUSINESS IKE  θα δικαιούται να διατηρήσει όλα τα ποσά που του οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες Τυπικούς Όρους Ναύλωσης (συμπεριλαμβανομένων της ROTORS AIR BUSINESS IKE  αμοιβή για τη διευκόλυνση μιας Συμφωνίας). Εάν οι προσπάθειες του Μεταφορέα αποτύχουν, η μόνη λύση του ναυλωτή θα είναι η πλήρης επιστροφή της τιμής ναύλωσης (συμπεριλαμβανομένου του τέλους ROTORS AIR BUSINESS IKE  για τη διευκόλυνση μιας συμφωνίας)

4.12 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την πτήση, οι χρεώσεις WiFi ή Air Hostess δεν περιλαμβάνονται στην Τιμή ναύλωσης. Τυχόν χρεώσεις από τον Μεταφορέα για χρήση WiFi ή υπηρεσία Air Hostess, που δεν περιλαμβάνονταν στη Συμφωνία Ναύλωσης, θα μετακυλίονται στον Ναυλωτή για πληρωμή κατά την παραλαβή του τιμολογίου.

4.13 Οι κρατήσεις πτήσεων βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κωδικούς αεροδρομίων ICAO (4 γράμματα) και IATA (3 γράμματα) και όχι με ονόματα αεροδρομίων που υπόκεινται σε αλλαγές και ερμηνεία.

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ

5.1 Ο Μεταφορέας θα είναι υπεύθυνος για την παροχή του Αεροσκάφους κατά την προγραμματισμένη έναρξη της πτήσης σε κατάσταση τέτοια ώστε να είναι κατάλληλα επανδρωμένο και εξοπλισμένο, να τροφοδοτείται με καύσιμα και να είναι αξιόπλοο σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους νηολόγησης του Αεροσκάφους. Το Αεροσκάφος θα λειτουργεί από τον Μεταφορέα σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά την περίοδο της πτήσης ή των πτήσεων.

5.2 Με την επιφύλαξη των γενικών επιχειρησιακών απαιτήσεών του, ο Μεταφορέας θα καταβάλει τις εύλογες προσπάθειές του για:

5.2.1 να έχει το αεροσκάφος και το επιχειρησιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού καμπίνας έτοιμο να πετάξει το αργότερο τριάντα λεπτά πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης που ορίζεται σε σύμβαση ναύλωσης·

5.2.2 να διαθέτει ένα μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού για να συναντήσει επιβάτες στην είσοδο του αεροδρομίου, στο FBO ή στο συμφωνημένο σημείο συνάντησης. και

5.2.3 να διαθέτει ένα μέλος του προσωπικού λειτουργίας για να συνοδεύει τους πελάτες στο μελλοντικό μεταφορικό τους σημείο αποβίβασης πτήσης κατά την άφιξη στον προορισμό

5.3 Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  θα καταβάλει τις εύλογες προσπάθειές της για:

5.3.1 ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε επικοινωνία του Ναυλωτή και

5.3.2 ενημερώστε τους Ναυλωτές το συντομότερο δυνατό για να αντιληφθούν πιθανή καθυστέρηση για οποιονδήποτε λόγο σε ένα πρόγραμμα Πτήσεων. Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  ύψιστη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πτήσεων. Ως εκ τούτου, ο Κυβερνήτης του Αεροσκάφους έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια σχετικά με την προετοιμασία του Αεροσκάφους για πτήση, εάν θα πραγματοποιηθεί μια πτήση ή/και εάν μια πτήση πρόκειται να εγκαταλειφθεί μόλις πραγματοποιηθεί. Ο Ναυλωτής αποδέχεται ως οριστικές και δεσμευτικές όλες τις αποφάσεις του Κυβερνήτη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόκλισης από την προτεινόμενη διαδρομή ή όπου θα γίνει η προσγείωση.

5.4 Όλο το προσωπικό εδάφους και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού καμπίνας, είναι εξουσιοδοτημένο να δέχεται εντολές από τον Μεταφορέα μόνο, εκτός εάν πρώτα έχει ληφθεί ειδική γραπτή συμφωνία από τον Μεταφορέα σύμφωνα με την οποία ορισμένες καθορισμένες οδηγίες μπορούν να γίνουν δεκτές από αυτό το προσωπικό από τον Ναυλωτή.

5.5 Όλα τα αεροσκάφη χαρακτηρίζονται ως μη καπνιζόντων, εκτός εάν επιβεβαιωθεί γραπτώς στον Ναυλωτή πριν από την πτήση. Εάν το κάπνισμα πραγματοποιείται σε αεροσκάφος, ο Ναυλωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα σχετικά έξοδα καθαρισμού που χρεώνει ο Μεταφορέας.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Όταν απαιτείται, ο Μεταφορέας θα παρέχει ή θα προμηθεύεται όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά και την πτήση που πραγματοποιούνται σύμφωνα με μια Συμφωνία. Ο Ναυλωτής θα παρέχει στην ROTORS AIR BUSINESS IKE  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και βοήθεια για τη συμπλήρωση τέτοιων εγγράφων το συντομότερο δυνατό μετά τη σύναψη της συμφωνίας και, σε κάθε περίπτωση, σε επαρκή χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί για έκδοση στους επιβάτες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

7.1 Ο Ναυλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι επιβάτες και οι αποσκευές τους φτάνουν στο καθορισμένο σημείο ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο αναχώρησης σε επαρκή χρόνο ώστε να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε Πτήση. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιβάτης του Ναυλωτή δεν φτάσει σε επαρκή χρόνο για να μεταφερθεί στην Πτήση, ο Μεταφορέας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του Ναυλωτή ή του επιβάτη αυτού. Ο Μεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί σε εναλλακτικές ρυθμίσεις για οποιονδήποτε τέτοιο επιβάτη. Εάν ο Μεταφορέας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κανονίσει τη μεταφορά οποιουδήποτε τέτοιου επιβάτη σε μεταγενέστερη πτήση, ο Ναυλωτής θα πληρώσει κατόπιν αιτήματος στον Μεταφορέα ή στη ROTORS AIR BUSINESS IKE  τέτοιο πρόσθετο ποσό που μπορεί να καθορίσει ο Μεταφορέας για κάθε τέτοιο επιβάτη για να καλύψει τους ισχύοντες φόρους επιβατών και τα διοικητικά έξοδα του Μεταφορέα που προκύπτουν από αυτό.

7.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης (εκτός από οποιαδήποτε καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους ή λόγους εναέριας κυκλοφορίας, την ευθύνη για την οποία φέρει ο Μεταφορέας) απόκλισης ή εκτροπής οποιασδήποτε πτήσης, ο Ναυλωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα καταλύματα, τα αναψυκτικά, τα γεύματα , μεταφορά ή οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος, έξοδα, απώλειες, ζημιές ή ευθύνες οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν σε σχέση με τους επιβάτες του Ναυλωτή όπου και όπως και αν προκύψουν τα ίδια. Όλα αυτά τα έξοδα, έξοδα, απώλειες, ζημιές ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Μεταφορέα θα αποζημιώνονται από τον Ναυλωτή στον Μεταφορέα κατόπιν αιτήματος.

7.3 Σε περίπτωση άρνησης εισόδου σε οποιονδήποτε επιβάτη του Ναυλωτή σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο/ελικοδρόμιο προορισμού, ο Ναυλωτής θα αποζημιώσει τον Μεταφορέα, τα στελέχη του, τους υπαλλήλους, και τους αντιπροσώπους του έναντι οποιουδήποτε κόστους ή δαπάνης που βαρύνει τον Μεταφορέα σχετικά αυτής της άρνησης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, χρεώσεων, τελών, κυρώσεων, επιβαρύνσεων ή άλλων εξόδων που επιβάλλονται στον Μεταφορέα ή την ROTORS AIR BUSINESS IKE  από οποιαδήποτε αρχή μετανάστευσης) και, επιπλέον, όλου του κόστους ή εξόδων που επιβαρύνουν τον Μεταφορέα για οποιαδήποτε διευθετήσεις που έγιναν από τον Μεταφορέα για την επιστροφή αυτών των επιβατών στη χώρα από την οποία μεταφέρθηκε αρχικά ο εν λόγω επιβάτης.

7.4 Οι πτήσεις μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο αφού ληφθεί η πλήρης πληρωμή. Το τελικό κόστος των Πτήσεων εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα όλων των πληρωμάτων, τις διεθνείς άδειες υπερπτήσεων, τις θέσεις στο αεροδρόμιο και τη στάθμευση αεροδρομίου και η μη διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής της ναύλωσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ

8.1 Ο Ναυλωτής θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του Μεταφορέα σε σχέση με την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Ναυλωτή όπως ορίζονται σε μια Συμφωνία.

8.2 Ο Ναυλωτής θα θεωρήσει αβλαβή και θα αποζημιώσει τον Μεταφορέα και/ή την ROTORS AIR BUSINESS IKE  (όπως ισχύει) από και κατά όλων των αξιώσεων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, αγωγών, διαδικασιών και οποιουδήποτε είδους κόστους που προκύπτουν από οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέρους της ο Ναυλωτής ή οποιοσδήποτε επιβάτης του Ναυλωτή κατά τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις διατάξεις μιας Συμφωνίας.

8.3 Ο Ναυλωτής θα συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους όρους όλων των αδειών, αδειών και αρχών που χορηγούνται για τις Πτήσεις και θα εξασφαλίσει αυτή τη συμμόρφωση από την πλευρά όλων των επιβατών του (συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων).

8.4 Ο Ναυλωτής θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση και παράδοση όλων των απαραίτητων εισιτηρίων επιβατών, ελέγχου αποσκευών και άλλων απαραίτητων εγγράφων σε όλους τους επιβάτες.

8.5 Ο Ναυλωτής θα συμμορφωθεί και θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι επιβάτες του (συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων) να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες τελωνειακούς, αστυνομικούς, δημόσιας υγείας, μετανάστευσης και άλλους νομικούς κανονισμούς οποιασδήποτε πολιτείας προς/από ή πάνω από την οποία βρίσκεται ή μπορεί να πετάξει το Αεροσκάφος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

9.1 Ασφάλιση. Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  δεν διατηρεί ασφάλιση αστικής ευθύνης αεροσκαφών που δεν ανήκει, συμπεριλαμβανομένων σωματικών βλαβών σε επιβάτες και υλικών ζημιών. Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  συνεργάζονται μόνο με αερομεταφορείς αεροσκαφών και ελικοπτέρων με άδεια AOC ή SPOH που διατηρούν ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα δικά τους αεροσκάφη.

9.2 Ευθύνη. (i) Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  δεν έχει ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε Ναυλωτή για δραστηριότητες που εκτελούνται από οποιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. (ii) ο χειριστής του αεροσκάφους είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε και όλα τα περιστατικά, ατυχήματα ή περιστατικά που συμβαίνουν στο ή σε σχέση με το αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται ο χειριστής του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών ή αθέμιτων θάνατος; (iii) Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αμέλεια πράξη ή παράλειψη του Χειριστή Αεροσκάφους ή του προσωπικού του και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, υλική ζημιά, ατύχημα, καθυστέρηση, ενόχληση ή αλλαγή στο δρομολόγιο που μπορεί να προκύψει. και (iv) Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  δεν φέρει ευθύνη βάσει οποιασδήποτε σύμβασης, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης νομικής ή δίκαιης θεωρίας για τυχόν επακόλουθες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, τιμωρητικές, υποδειγματικές ζημίες ή αποζημιώσεις που υπερβαίνουν την τιμή που καταβάλλεται για μια συγκεκριμένη πτήση ή οποιοδήποτε θέμα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό της.

Ο Ναυλωτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη σε ένα Αεροσκάφος προκληθεί από τον Ναυλωτή, τους εντολοδόχους του, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και τους προσκεκλημένους του, και ο Ναυλωτής θα αποζημιώσει και θα κρατήσει δωρεάν και αβλαβή την ROTORS AIR BUSINESS IKE, των θυγατρικών της, της Διοίκησης των μετόχων, υπαλλήλων και πρακτόρων κατά οποιοδήποτε κόστος, αξίωση, ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους που μπορεί να βαρύνει την ROTORS AIR BUSINESS IKE  λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του Ναυλωτή, των εντολέων, των πρακτόρων, των υπαλλήλων και των προσκεκλημένων του.

Η ROTORS AIR BUSINESS IKE  δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ακόλουθες αιτίες: καιρικές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων δυσμενών καιρικών συνθηκών που εμποδίζουν οποιαδήποτε υπηρεσία, επιθεώρηση ή πτήσεις του Αεροσκάφους), στάσεις εργασίας, απεργίες, πράξεις πολέμου ή τρομοκρατίας, πράξεις του Θεού ή του δημόσιου εχθρού, εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση ή ταραχές, πυρκαγιές, πλημμύρες, εκρήξεις, σεισμοί, σοβαρά ατυχήματα, επιδημίες, περιορισμοί καραντίνας, κυβερνητικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητικού κλεισίματος- καταρρίψεις), κυβερνητικές προτεραιότητες, εργατικές διαφορές που προκαλούν παύση, επιβράδυνση ή διακοπή εργασιών, προμηθειών, εξαρτημάτων ή υλικών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν εμπίπτει στον άμεσο έλεγχο της ROTORS AIR BUSINESS IKE

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕ Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ROTORS AIR BUSINESS IKE  , ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ  Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ.

Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν παρά την αποτυχία του βασικού σκοπού οποιουδήποτε περιορισμένου ένδικου μέσου.

9.3 Οι αποζημιώσεις που περιέχονται σε αυτούς τους Τυποποιημένους Όρους ναύλωσης θα ισχύουν μετά τον τερματισμό οποιασδήποτε Συμφωνίας.

ΛΗΞΗ

10.1 Κάθε Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση από την ROTORS AIR BUSINESS IKE  ή τον Μεταφορέα εάν ο Ναυλωτής:

10.1.1 αδυναμία καταβολής οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου βάσει του παρόντος κατά την ημερομηνία λήξης.    ή

10.1.2 συμπεριφέρεται με τρόπο που κατά την εύλογη γνώμη της ROTORS AIR BUSINESS IKE  είναι πιθανό να φέρει σε δυσφήμιση τη ROTORS AIR BUSINESS IKE  ή με άλλο τρόπο να θέσει σε κίνδυνο ή να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη και τη θέση της ROTORS AIR BUSINESS IKE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.1 Εάν μια Συμφωνία τερματιστεί, τότε ο Ναυλωτής (με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που μπορεί να έχει ο Μεταφορέας) θα καταβάλει αμέσως στη ROTORS AIR BUSINESS IKE, ως πύλη πληρωμής για τον Μεταφορέα, όλα τα ποσά που τότε οφείλονται και δεν έχουν καταβληθεί στο Μεταφορέα σύμφωνα με το παρόν, μαζί με τους τόκους του (εάν υπάρχει) και ο Ναυλωτής θα αποζημιώσει και θα διατηρήσει τον Μεταφορέα αποζημιωμένο για όλες τις απώλειες, ζημιές, έξοδα, απαίτηση ή ευθύνη που προέκυψε ή υπέστη ο Μεταφορέας ως αποτέλεσμα αυτού του τερματισμού και ο Μεταφορέας θα έχει το δικαίωμα να κρατήσει οποιαδήποτε αρχική κατάθεση που έχει καταβληθεί από τον Ναυλωτή.

11.2 Ο Ναυλωτής θα αποζημιώσει τον Μεταφορέα για τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε επιβάτη του Ναυλωτή που προκύπτουν από τη λήξη μιας Συμφωνίας.

ΣΥΜΦΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μόνο η ROTORS AIR BUSINESS IKE, ως πύλη πληρωμής για τον Μεταφορέα, μπορεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς τον Ναυλωτή κατά την κρίση του να συμψηφίσει τυχόν ποσά που καταβάλλονται από τον Ναυλωτή στον Μεταφορέα και/ή ROTORS AIR BUSINESS IKE  σύμφωνα με το παρόν τυχόν ποσά που οφείλονται στη συνέχεια στον Μεταφορέα και/ή ROTORS AIR BUSINESS IKE  βάσει συμφωνίας ή έναντι οποιουδήποτε ποσού άλλως οφειλόμενο εκείνη τη στιγμή από τον Ναυλωτή στον Μεταφορέα και/ή ROTORS AIR BUSINESS IKE

ΓΕΝΙΚΟΣ

13.1 Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να δοθεί βάσει μιας Συμφωνίας θα γίνεται γραπτώς μέσω email στη διεύθυνση info@rotors.gr

13.2 Ο χρόνος είναι ουσιαστικός όσον αφορά την εκπλήρωση από τον Ναυλωτή των υποχρεώσεών του βάσει οποιασδήποτε Συμφωνίας.

13.3 Κάθε Συμφωνία καθορίζει τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ των μερών ή οποιουδήποτε από αυτά σε σχέση με τη ναύλωση του αεροσκάφους όπως περιγράφεται στο παρόν.

13.4 Κανένα μέρος δεν έχει βασιστεί σε οποιαδήποτε εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε άλλου μέρους εκτός από όσα ρητά αναφέρεται ή αναφέρεται σε μια Συμφωνία. Ο Μεταφορέας αποποιείται ρητά όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν από το νόμο ή με άλλο τρόπο, σε σχέση με τις Πτήσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. (β) σιωπηρή εγγύηση που προκύπτει από την πορεία απόδοσης, την πορεία συναλλαγής ή τη χρήση του εμπορίου· ή (γ) σιωπηρή εγγύηση μη παραβίασης.

13.5 Δεν θα υποβληθούν αξιώσεις κατά του Μεταφορέα σχετικά με οποιαδήποτε αποζημίωση εγγύησης αντιπροσώπευσης ή με άλλο τρόπο που προκύπτει από ή σε σχέση με τη ναύλωση του αεροσκάφους, εκτός εάν αυτή η εκπροσώπηση, εγγύηση ή αποζημίωση περιέχεται ρητά ή ενσωματώνεται σε Συμφωνία.

13.6 Καμία τροποποίηση μιας Συμφωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν γίνει γραπτώς και υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

13.7 Η Τιμή ναύλωσης, οι όροι πληρωμής και άλλοι εμπορικοί όροι που περιέχονται σε κάθε Συμφωνία είναι εμπιστευτικοί στα μέρη και δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση.

13.8 Καμία παράλειψη του Μεταφορέα να ασκήσει και καμία καθυστέρηση από τον Μεταφορέα στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, το δικαίωμα προνομίου βάσει του παρόντος θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό ούτε οποιαδήποτε ενιαία ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκησή του ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο παρόν είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.

13.9 Ο Ναυλωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα οφέλη οποιασδήποτε Συμφωνίας.

13.10 Κάθε Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

13.11 Συμβάσεις Ναύλωσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Ειδικών Όρων) μπορούν να εκτελεστούν:

13.11.1 Ηλεκτρονικά (με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, email ή άλλου είδους) ή με φυσική (γραπτή) υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Χάρτη και/ή Ειδικών Όρων (όπως ισχύουν). Εάν η σύμβαση ναύλωσης και/ή οι ειδικοί όροι (όπως ισχύουν) εκτελούνται ηλεκτρονικά, ο ναυλωτής και η ROTORS AIR BUSINESS IKE  συναινούν αμετάκλητα στην κοινοποίηση, παρουσίαση και διατήρηση (εξ ολοκλήρου) αυτής της σύμβασης ναύλωσης ή των ειδικών όρων ή εν μέρει) σε ηλεκτρονική μορφή· και

13.11.2 Σε οποιονδήποτε αριθμό αντιστοιχιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αντιστοιχιών, καθένα από τα οποία (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αντίστοιχων) θα είναι πρωτότυπο, αλλά όλα μαζί θα αποτελούν ένα και το αυτό όργανο. Κανένα αντίστοιχο (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ομολόγων) δεν θα είναι αποτελεσματικό έως ότου καθένας από τη ROTORS AIR BUSINESS IKE  έχει εκτελέσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

14.1 Όλοι οι επιβάτες που επιβιβάζονται στο αεροσκάφος πρέπει να προσκομίζουν το Διαβατήριό τους ή την Ταυτότητά τους όποτε τους ζητηθεί. Ο κυβερνήτης διατηρεί το δικαίωμα να σαρώσει τους επιβάτες και τις αποσκευές τους χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων εάν το κρίνει απαραίτητο. Η άρνηση ή η παράλειψη προσκόμισης εγγράφων ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της πτήσης και δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων. Ο καπετάνιος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε επιβάτη φαίνεται ότι είναι ή συμπεριφέρεται σαν να είναι μεθυσμένος ή μεθυσμένος. Σε περίπτωση που ο Καπετάνιος αρνηθεί την επιβίβαση υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων στον Ναυλωτή.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

15.1 Αναμονή, Δεύτερος πιλότος για ελικόπτερα, Η διανυκτέρευση θα χρεωθεί επιπλέον και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα.

15.2 Ο χρόνος αναμονής και οι χρεώσεις διανυκτέρευσης ισχύουν μόνο όταν οι ίδιοι επιβάτες επιβαίνουν και στα δύο σκέλη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΡΟΥΣ-ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Όλα τα ιδιωτικά jet και τα ελικόπτερα υπόκεινται σε περιορισμούς για επιβάτες και αποσκευές. Ο ναυλωτής υποχρεούται να παρέχει στην ROTORS AIR BUSINESS IKE  όλα τα ονόματα των επιβατών και τα πραγματικά βάρη, καθώς και τα βάρη και τις διαστάσεις αποσκευών (εάν απαιτείται) πριν από την έναρξη της πτήσης. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μιας πτήσης όπου σημειώνεται υπέρβαση περιορισμού βάρους ή όταν οι αποσκευές είναι υπέρβαρες ή μεγάλες και δεν μπορούν να χωρέσουν με ασφάλεια μέσα στο χώρο αποσκευών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων κανονισμών ασφάλειας καμπίνας, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τα ακόλουθα αντικείμενα στις ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και στην καμπίνα ενός αεροσκάφους

Όπλα, Πυροβόλα όπλα και άλλες οι συσκευές ικανές ή που φαίνεται πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχει χορηγηθεί έγκριση, ο Μεταφορέας θα διασφαλίσει ότι τα όπλα ή τα πυρομαχικά αποθηκεύονται σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της πτήσης και σε περίπτωση πυροβόλων όπλων τα εκφορτώνουν.

Συσκευές παράλυσης-συσκευές σχεδιασμένες να προκαλούν παράλυση ή ακινητοποίηση

Αντικείμενα με αιχμηρή αιχμή ή αιχμηρή άκρη, ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό

Επαγγελματικά εργαλεία ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους

Εργαλεία με αιχμηρές άκρες, ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό όταν χρησιμοποιούνται επιθετικά

Εκρηκτικά και εμπρηστικά υλικά και συσκευές, ικανά ή φαίνεται πιθανό να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους

Υγρά, αερολύματα, τζελ, ποτά, κρέμα, κόλλα, λοσιόν, άρωμα, σαμπουάν κλπ σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1546.06

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ  ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ROTORS AIR BUSINESS IKE,  ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ή ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ. 

Go Top
You cannot copy content of this page